เครือข่ายประชาคมอาเซียน บัวใหญ่

Web Mail Server Buayaihospital

Log In Webmail Server

(เจ้าหน้าที่ สม้ครได้ที่งาน IT)

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง CUP บัวใหญ่

เขตพื้นที่อำเภอโคราช

ผู้เข้าชมเว็บ

727811
วันนี้วันนี้800
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้2385
อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้ว2480
เดือนที่แล้วเดือนที่แล้ว23637
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด727811

พันธกิจ วิสัยทัศน์

วัสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลทั่วไป  ที่มีคุณภาพ  ประทับใจผู้รับบริการ  ทีมงานมีความสุข

 

พันธกิจ

1.  ให้บริการักษาพยาบาลและพัฒนาขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางที่ครอบคลุมสาขาหลักอย่่างมีคุณภาพ

2.  พัฒนาครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ในเขตรับผิดชอบให้มีมาตรฐานและต่อเนื่อง

3.  พัฒนาศักยภาพการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพร่วมกับภาคีเครื่อข่ายในชุมชนให้สามารถจัดการดูแลด้านสุขภาพของชุมชนได้

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรธรรมภิบาล

 

ค่านิยม
1.  บุคลกรเก่งใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเอง (Ability To Learn)

2.  ทีมงานมีวินัย มีคุณธรรม (Team Concern For Quality)

3.  การบริการของบุคลากรมีลักษณะยิ้มแย้มแจ่มใส ห่วงใย ใส่ใจ เต็มใจ (Service Mind)

4.  การทำงานของบุคลากรมีจิตอาสา  จิตบริการ  มองคุณค่าของการทำงาน (Focus On Result)

5.  องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและมีความสุข (Value On Staff)