พื้นที่ให้บริการ

เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีคุณภาพ ประทับใจผู้รับบริการ ทีมงานมีความสุข

พื้นที่รับผิดชอบ

ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตตำบลบัวใหญ่จำนวน 8,637 คน เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่จำนวน 15,044 คน อำเภอบัวใหญ่ 83,441 คน อำบัวลายจำนวน 24,558 คน รวมประชากรที่รับผิดชอบ 107,999 คน (ณ เดือนกรกฏาคม 2557)